Invited Speakers

Michael NG (Hong Kong Baptist University, China)
Liqing Zhang (Shanghai Jiao Tong University, China)
Qibin Zhao (RIKEN AIP, Japan)
Y-h. Taguchi (Chuo University)
Jicong Fan (The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen)
Kazu Ghalamkari (RIKEN AIP, Japan)